صبـ(⛅)ـُ(آٍلـٍـً(🌺)ـٍورٍدً)ـ(⛅)ـٍآٍآٍحً ✘⏧دنـ᭄ـمۘيت⇭⇹ ?ابلٰيـᬼٍَ?ـٰ⑅⃝ـــس.